SENSORISK INTEGRATIONSTERAPINS ELEMENT: Fidelity

SENSORISK INTEGRATIONSTERAPINS ELEMENT: Fidelity

SENSORISK INTEGRATIONSTERAPINS ELEMENT 

(fidelity, alltså lojaliteten eller trovärdigheten i ASI)

Sensorisk integrationsterapi måste innehålla följande element för att motsvara de kriterier som finns uppsatta för Ayres Sensory Integration (ASI )

 • Terapin ska förverkligas av en skolad terapeut (ergo- /fysioterapeut), som har genomgått specialutbildningen inom Sensorisk Integrations teorin och terapin.
 • Terapiplanen är familjecentrerad, alltså den utgår från de problem och önskemål som familjen förmedlar, och grundar sig på en noggrann bedömning av problematiken inom sinnesintegreringen.
 • Terapin förverkligas i ett för dess ändamål planerat terapiutrymme, där det finns möjligheter till sinnesupplevelser speciellt för det vestibulära, taktila och proprioseptiva sinnet. Här ska också finnas möjlighet att integrera kroppscentrerade sinnen tillsammans med det visuella och auditiva sinnet samt finnas möjlighet att utveckla praxi förmågan.
 • Alla aktiviteter väljs individuellt, så att utmaningen motsvarar de behov och förmågor, som barnet behöver utveckla. Då utmaningen hålls på exakt rätt nivå, har barnet möjlighet att reagera meningsfullt och utveckla sina förmågor.
 • Barnet är aktivt med i terapiprocessen och kan påverka vilka aktiviteter som väljs. Terapi planeringen sker tillsammans med terapeuten.
 • Barnet får stöd att organisera sitt eget beteende. Han uppmuntras till att planera och hitta iden till aktiviteter.
 • Terapeuten noterar att barnets aktivitet är adaptivt och att barnets sätt att reagera påaktiviteterna gör att barnets utveckling går framåt. Ayres poängterade i tiderna att uttrycket ”somato-motor adaptive responce” betyder att barnets ska erbjudas en stor mängd aktiviteter, där han kan använda hela sin kropp.  Genom detta ska barnet kunna agera meningsfullt i rummet och samverka med andra människor och terapiredskap. För att upprätthålla och stöda en optimal vakenhet, förändrar terapeuten omgivningen och aktiviteten. Allt för att barnet ska kunna koncentrera sig bättre, knyta an till aktiviteten och känna glädje samt att han lyckas med uppgiften.
 • Terapin förverkligas genom den lek som barnet initierar, vilken stärker utvecklingen av barnets inre motivation. På det här sättet kan barnet njuta av att vara delaktig i terapin och samtidigt uppnå de terapimål som är uppsatta, t.ex. utveckla sin praxiförmåga, lekförmåga samt sina motoriska och sociala förmågor. 
 • Aktiviteterna och dess utmaningar byggs upp och förändras så att barnet skall känna mesta möjliga glädje i terapin och en känsla av att lyckas, trots att utmaningen är krävande.
 • Barnets fysiska säkerhet garanteras.
 • Terapiutrymmet och – redskapen förändras aktivt hela tiden, så att barnet motiveras och stöds att välja och planera aktiviteter samt att fullfölja dessa.
 • Terapeuten ser till att förhållandet till barnet stöds på ett positivt sätt. Barnets känslor respekteras och terapeuten försöker få ett sådant förhållande till barnet att detta hela tiden känner sig lyckad, att han är trygg och att aktiviteten ger en känsla av meningsfullhet.
 • Källa; Parham, L.D, Cohn, E.s, Spitzer, S. Koomar, J.A, Miller, L.J, Burke, J.P, Brett-Green, B. Mailloux, Z, May-Benson, T.A., Smith Roley, S ,Schaaf, R.C, Schoen, S.A. Summers, C.A (2007). Sidelity in Sensory Integration Intervention Research. American Journal of Occupational Therapy, 61, 2, 216-227.

Ergoterapeut, SI skolad  Carina Sandberg