Si-terapia ja miten lapsi pääsee tutkimuksiin ja terapiaan

Si-terapia ja miten lapsi pääsee tutkimuksiin ja terapiaan

Ayresin sensorisen integraation terapiamenetelmä, ASI®

Lapsen sensorisen integraation terapia Ayresin teorian mukaan (ASI-terapia) on aina lääkinnällistä kuntoutusta, useimmiten toimintaterapiaa, joskus myös fysioterapiaa. Terapeutilla tulee olla erikoistumiskoulutus sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan.

Alkuarvioinnin ja arjen haasteissa ilmenevien ongelmien perusteella terapeutti ja lapsen vanhemmat asettavat yhdessä terapialle tavoitteet. Terapian toteutuessa ASI-viitekehyksen pohjalta lapsen toiminta nähdään hänen keinonaan kommunikoida ympäristönsä kanssa ja vastata niihin kehityksellisiin sensorisiin tarpeisiin, joita hänellä on. ASI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja, vaan luoda perustaa, jolle lapsi rakentaa oppimistaan.

Keskeistä terapiassa on se, että terapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin. Keskeistä on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista. Ulkopuolisen silmin terapia saattaa näyttää sujuvalta hauskalta leikiltä, johon lapsi osallistuu innolla, mutta todellisuudessa terapeutti ohjaa tilannetta hyvin intensiivisesti, analysoiden lapsen toimintaa ja ollen koko ajan valmiina tukemaan lapsen kehitystä eteenpäin.

SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Terapiatila houkuttelee lasta aktiiviseen toimintaan vaatien häneltä kuin huomaamatta runsasta kehon aistien käyttöä. Terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä (erilaisia koko kehon käyttöön eri tavoin houkuttelevia isokokoisia terapiavälineitä, kuten keinuja, liukuja, suuria renkaita ja kookkaita tyynyjä/palikoita). Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä koko ajan niin, että vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön. Toiminnan haasteellisuus porrastetaan vastaamaan lapsen kykyjä ja terapian tavoitteita niin, että lapsi joutuu yrittämään ja ponnistelemaan, mutta siten että hän onnistuu.

Lisätietoja: Ayresin sensorisen integraation terapian olennaiset elementit (Fidelity), jotka terapian tulee sisältää ollakseen ASI-terapiaa.

Terapeutti auttaa lapsen vanhempia sekä tarvittaessa myös päivähoitoa / koulua ymmärtämään lapsen vaikeuksia ja etsimään keinoja, joilla tukea lapsen täysipainoisempaa osallistumista arjen toimintoihin kuten leikkeihin ja peleihin.

Terapian kesto vaihtelee lapsen ongelmien ja edistymisen mukaan useimmiten puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Terapia voidaan toteuttaa yhtäjaksoisena tai jaksotettuna. Terapiakerta kestää yleensä 60 min.

Sensorisen integraation terapiamenetelmän vaikuttavuudesta on luettavissa: sensorisen integraation terapian vaikuttavuudesta. 

Lähteet: Parham D., Smith Roley S., May-Benson T., Koomar J., Brett-Green B., Burke J., Cohn E., Mailloux Z., Miller L., & Schaaf R. (2011). Development of a Fidelity Measure for Research on the Effectiveness of the Ayres Sensory Integration® Intervention. The American journal of occupational therapy, 65(2), 133–142.

May-Benson, T. A. et al. (2014) “Interrater reliability and discriminative validity of the structural elements of the ayres sensory integration® fidelity measure©,” American Journal of Occupational Therapy, 68(5), pp. 506–513. doi: 10.5014/ajot.2014.010652

Miten lapsi pääsee tutkimuksiin ja terapiaan?

Lapsi ohjautuu toiminta- ja fysioterapiaan neuvolan, koululääkärin, yksityislääkärin, terveyskeskuksen tai sairaalan lähettämänä.  Lapsen ongelmien luonteesta ja laajuudesta riippuen arviointi ja kokonaisvaltaisen kuntoutussuunnitelman tekeminen tapahtuu terveyskeskuksen/kunnan perustervedenhuollon tai sairaalan kuntoutustyöryhmässä, yliopistollisen sairaalan foniatrian, lastenneurologian tai lastenpsykiatrian yksiköissä.  Käytännöt arviointiin ohjautumisessa ja toimintaterapiakuntoutuksen toteuttamisessa vaihtelevat paikkakunnittain.

Terapian toteuttaminen suunnitellaan ja sovitaan yksilöllisen arvioinnin pohjalta, lapsen ja ympäristön tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  Ympäristön ohjaaminen on tärkeä osa sensorisen integraation viitekehykseen pohjautuvaa toimintaterapiaa. Sairaaloissa terapian toteuttamiseen on usein hyvin rajalliset resurssit.  Monissa kunnissa perusterveydenhuollon palvelut tarjoavat mahdollisuuden eripituisten toimintaterapiajaksojen toteuttamiseen, joskin pidemmät terapiat toteutuvat  useimmiten ostopalveluna yksityisellä puolella.  Yksityispuolella tapahtuvan terapian korvaa yleisimmin:

Kela, mikäli lapsen ongelmien on todettu täyttävän vaikeavammaisuuden kriteerit.
Terveydenhuolto: Terveyskeskus/sairaala.  Tällöin lapsi saa terveyskeskuksesta tai sairaalasta maksusitoumuksen yksityiselle terapeutille. Myös lapsen vakuutus mahdollisesti korvaa terapian.