Metoder inom Ayres sensorisk integrations terapi, ASI®

Metoder inom Ayres sensorisk integrations terapi, ASI®

Välkommen till hemsidan av SITY r.f.!

SITY r.f. förmedlar information om sensorisk integrationsteori och metod för behandling på nationell och internationell nivå, och organiserar utbildning inom området .

Infobrochyrer för föräldrar och lärare hittas här, både på finska och svenska. Då barnet erhåller Ayres sensorisk integrations terapi (ASI-terapi) är det alltid fråga om medicinsk habilitering, oftast som ergoterapi, men ibland även som fysioterapi. Terapeuten ifråga måste vara utbildad inom SI teori och terapi metoden.

En lista på de terapeuter som är utbildade inom SI teori och terapi.

 

Metoder inom Ayres sensorisk integrations terapi, ASI®

Med den inledande bedömningen och den problematik som framkommer i vardagen, formulerarterapeuten och barnets föräldrar tillsammans terapins mål. Då terapin förverkligas genom ASI terapins referensram, ser vi hur barnet kommunicerar och handlar i sin omgivning utifrån dess sensoriska behov. ASI terapins mål är inte att lära barnet enskilda förmågor utan att ge barnet en stabil grund att bygga sin inlärning på.

Det centrala i terapin är, att terapeuten styr aktiviteten, situationen och omgivningen så att barnets motivation är den högsta möjliga. Barnet upplever det som han själv planerar och gör, är det som utvecklar leken vidare. Barnet upplever att han styr leken. Det centrala är barnets egna aktiva deltagande. Barnets inre lust till aktivitet (innerdrive) tas alltid i beaktande i terapin, ifall det gynnar målsättningen. För en utomstående ser terapin ut som en rolig, fint framskridande lek, där barnet deltar med stor iver. I verkligheten är det terapeuten som styr situationen mycket intensivt, analyserar barnets handlingar och är redo att stöda barnet för att föra dess utveckling framåt.

SI terapin genomförs i en sensoriskt rik omgivning som möjliggör många olika slag av sinnesupplevelser och aktivitets möjligheter. Terapiutrymmet lockar barnet till aktivt deltagande, och kräver, utan att han märker att många av kroppens sinnen samarbetar. I terapin används ett stort urval av (ASI) terapiredskap, som lockar hela kroppen att träna ( t.ex. gungor, rutschkanor, stora ringar och dynor eller stora byggklossar). Terapeuten formar hela tiden miljön så, att den stärker just de områden inom vilka barnet behöver utmanas. Terapins utmaning är att hela tiden anpassa aktiviteten så att barnet måste kämpa och försöka sitt yttersta, dock så att han alltid klarar utmaningen.

Tilläggsuppgifter; Sensorisk integrationsterapins element (fidelity, dvs det som gör att terapin är och kan kallas ASI terapi)

Terapeuten hjälper barnets föräldrar, och vid behov även pesonal vid daghem/skola att förstå barnets svårigheter, försöker också hitta sätt, som stöder barnet att fullt kunna delta i vardagens aktiviteter, såsom lekar och spel.Terapiperiodens längd varierar beroende på barnets problematik och framgång i terapin. Vanligen mellan ett halvt till tre år. En terapisession är oftast 60min.Man kan läsa om SI terapins effektivitet i ”Sensorisen integraation terapian vaikuttavuudesta”.