Sensomotorisk utveckling

Sensomotorisk utveckling

Sensomotorisk utvecling

Hur processering av sensomotorisk information påverkar barnets utveckling? 

Barnets utveckling är en dynamisk process. Växelverkan mellan barnet, barnets omgivning och aktuell aktivitet är det centrala. Hur barnet kan bearbeta och utnyttja informationen som barnet får från sin kropp och omgivning, påverkar bl.a. barnets förmåga att uppnå och upprätthålla en i situationen lämplig aktivitetsnivå. Att anpassa egna handlanden i förhållande till omgivningens utmaningar, reglera sina rörelser och lära sig nya färdigheter.

Inom barnets normala tidiga utveckling kan man tydligt se ett intresse för lekar som ger sensomotoriska upplevelser. Barnet har ett starkt behov av att få sådana sensoriska upplevelser som det kan reagera på motoriskt. Barnet använder tid till utforskande lek. Barnet letar efter och får erfarenheter av den egna kroppens olika känsel- och rörelseintryck, samt omgivningens syn- och hörselintryck.

Sensoriska upplevelser kan ge barnet en bekant och lugnande erfarenhet, eller inspirera barnet till att forska och leta efter nya erfarenheter och utmaningar. Via dessa sensomotoriska erfarenheter lär sig barnet att använda sin kropp på nya sätt, samt hur omgivningen påverkas av handlingarna.

Utvecklingen av samarbetet mellan de olika känsel-, balans-, rörelse- och synintrycken, är en förutsättning för motorisk utveckling. Kroppskontrollens utveckling möjliggör bl.a. utvecklingen av handfunktionerna. Känselsinnet i sin tur skapar grunden till handfunktionerna och utforskandet med händerna. Erfarenheterna om rörelse under tidig utveckling och dess registrering inom djupa känselsinnet, påverkar hur barnet blir medvetet om sig självt och hur barnet fungerar i växelverkan med omgivningen.

Den sensomotoriska lekens betydelse är stor för den sensomotoriska och kognitiva utvecklingen. Den sensomotoriska utvecklingens koppling till språkutvecklingen har också kommit allt tydligare fram inom forskning.

En välfungerande sensorisk processering skapar grunden till barnets fysiska, motoriska och kognitiva färdigheter, som påverkar utvecklingen av barnets lekförmågor. Barnet upprepar i leken utvecklande handlingar, som i sin tur vidare förstärker nervkopplingarnas verksamhet, d.v.s. smidigare sensorisk processering. Vidare utveckling sker när barnet vågar sig på allt mer krävande aktiviteter och lekar.

Behovet av sensomotoriska erfarenheter fortsätter när barnet växer, och blir kopplad till allt mer invecklad och kognitivt utmanande lek. Betydelsen av språk och symbolik ökar i leken, liksom också de sociala elementen.

Motoriska förmågor, som är beroende av en välfungerande sensorisk processering och motorisk planering (praxi), påverkar bl.a. till barnets sociala roller, motivation och självförtroende. Lekarna och aktiviteterna innehåller allt mer begreppsligt tänkande och språk. Välfungerande lek kräver därmed problemlösningsförmåga, samt tajmning av rörelser, sekventering och förutseende.