SI-terapeuttikoulutus

SI-terapeuttikoulutus

Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus

Sensorisen integraation terapia edellyttää terapeutilta täydennyskoulutuksen. SI-terapiakoulutusta toteutetaan ammattikorkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa. Sensorisen integraation terapian yhdistys (Sity ry) toimii yhteistyössä oppilaitoksien kanssa koulutukselle asetettujen kriteerien ja sisällön toteutuksessa. Sity ry on voittoa tavoittelemattoman yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena ja tehtävänä on, että SI-terapeuttikoulutus täyttää koulutuksen kansainvälisesti asetetut standardit

SI- terapiapätevyyden saa suorittamalla sekä Johdantotason (7 op) että varsinaisen SI-terapeuttitason (30–32 op) opinnot. Koulutuksen käyneellä terapeutilla on valmiudet toteuttaa ASI®-luottavuuskriteerien mukaista SI-terapiaa ja näin varmentaa toteuttamansa terapian vaikuttavuutta. 

Johdantotason A-osa on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Terapian asiakasryhmän ja terapian sisällöllisen luonteen vuoksi koulutuksen B- ja C-osat on suunnattu ensisijaisesti toimintaterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös fysioterapeutit.

SI-koulutuksen rakenne

Abckaavio

A: Sensorisen integraation perusteet
B: Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky

Si A Osa.002

Si B Osa.003

SI-terapeuttitaso
C: SI-terapeutti

Si C Osa.004

Sensorisen Integraation teoria ja terapia -opinnot

Johdantotason A-osa on tarkoitettu terapeuteille, kasvatusalan ammattilaisille, vanhemmille ja moniammatillisesti kaikille aiheesta kiinnostuneille. A-osa koostuu ennakkotehtävästä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Tavoitteena on järjestää useampia koulutuksia vuosittain eri puolilla Suomea yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa.

Johdantotason B-osa on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 25 terapeuttia, joilla on johdanto A-osa suoritettuna. B-osa koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä itsenäisestä opiskelusta. Sisältöalueina ovat sensorisen integraation ongelmat osana lapsen toimintakykyä, neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn. Osallistumisen ja suoritusten tasolla sisältöalueena on aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arkeen oppimisessa, liikkumisessa, itsestä huolehtimisessa, ikäodotuksen mukaisissa toiminnoissa, vuorovaikutuksessa ja leikissä.  Kurssilla opitaan näyttöön perustuvan työskentelyn perusteet (data driven decision making, DDDM), strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja Sensory Processing Measure -kyselyn käyttö aistisäätelyn ongelmien tunnistamisessa. B-osaan tulee hakeutua viiden vuoden sisällä A-osan suorittamisesta, sillä A- ja B-osa muodostavat yhdessä johdantotason kokonaisuuden.

SI -terapeuttitason C-osaan vaaditaan johdantotason (A- ja B-osan) opinnot. Terapeuttikoulutus on tarkoitettu toiminta- ja fysioterapeuteille. Koulutukseen on hakumenettely, jossa valitaan 22 terapeuttia. Haun kriteereinä on vähintään 4 vuoden työkokemus lasten ja nuorten terapiasta erilaisten kehityshäiriöisten lasten parissa sekä osoitus johdantotason tiedon hallinnasta. Valinnassa huomioidaan koulutukseen valittavien terapeuttien alueellinen ja toimialajakauma (neurologia, psykiatria, kehitysvamma-, julkis-, yksityis- ja kolmassektori). Opiskelu sisältää  SI teorian ja terapian sekä neurofysilogian ja -anatomian syventävät opinnot, kansainvälisesti standardoidun SI-arviointimenetelmän Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI) sekä käytännön harjoittelun. Koulutus antaa valmiudet näyttöön perustuvan työskentelyn (DDDM) avulla valmmiudet SI-ongelmien erittelyyn ja SI-terapian itsenäiseen toteutukseen. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena sekä itsenäisenä työskentelynä ja edellyttää huomattavaa ajallista panostusta.

D-osa on kehitteillä ja tarkoitettu SI-terapeuteille, jotka haluavat syventyä SI-teoriatietoon omalla osaamisalueellaan, kehittää omaa osaamistaan sekä tuottaa tutkimustietoa SI-terapiasta.

Sity ry suunnittelee koulutussisällöt ja toteuttaa koulutukset yhteistyössä eri paikkakuntien ammattikorkeakoulujen tai muiden oppilaitosten kanssa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot löytyvät kunkin oppilaitoksen kotisivuilla. Sity ry  välittää tietoa tulevista koulutuksista sosiaalisen median kanavilla. Koulutuksen käytännönjärjestelyihin liittyvät kyselyt tulee osoittaa opinnot järjestävälle yhteistyöoppilaitokselle. Yleiset kysymykset koulutusuudistukseen liittyen voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen SI.koulutuskyselyt@gmail.com 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tiedotamme muutoksista kotisivuilla.