Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Sensorisen Integraation terapian yhdistyksen, Sity ry:n tietosuojaseloste: ilmoittautumis- ja jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Sensorisen Integraation terapian yhdistys, Sity ry, Y-tunnus 1097467-7

Osoite:Paneliuksentie 11, 91410 JOKIRINNE

Puhelin: +358 40 743 5423

Sähköposti: sity.varainhoitaja@sity.fi

Yhteyshenkilö: Arja Holappa

2. Henkilötietojen oikeusperuste ja käyttötarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yhdistyksen toiminnan ylläpitämistä varten, asiakkuuteen liittyvää käsittelyä. Näitä toimintoja ovat koulutusten järjestäminen, jäsenistölle tiedottaminen, jäsenmaksujen hallinta ja yhteydenpito.

3. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää yhdistyksen koulutuksiin osallistuvien henkilöiden ja jäsenten tietoja seuraavasti:

  • Etu- ja sukunimi
  • Kotipaikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot
  • Onko jäsen vai ei
  • Aiemmin koulutukseen osallistumisen vuosi

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin kerätyt tiedot sijaitsevat yhdistyksen tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien vastuuhenkilöiden omilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Tietojärjestelmän turvallisuudesta huolehditaan päivittämällä virustorjuntaohjelmat ja palomuurit säännöllisesti. Yhdistyksen tietojärjestelmästä vastaa Ilmari Ilmoittautumis- ja tiedonkeruujärjestelmä (http://ilmari.fi/index.php/ilmoittautumisjärjestelmä) .

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto, kuten tapahtumakohtaiset osallistujatiedot ja koulutuspalautteet säilytetään lukituissa tiloissa ja ne ovat ainoastaan järjestäjän käytössä. Nämä hävitetään tapahtuman jälkeen ilman pidempää säilytysvelvoitetta.

6. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavahenkilö, koulutusvastaava ja yhdistyksen varainhoitaja voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä̈ ulkopuolisille. Tietoja voidaan julkaista sen mukaisesti, mitä henkilön kanssa on sovittu. Tietoja ei myydä̈ eikä̈ vuokrata kolmansille osapuolille. 

Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen vaatimuksesta, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjän hallussa säilytettäviä henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9.Henkilötietojen säilytysaika 

Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se tietoturva-asetuksen ja kirjanpitolain mukaan on tarpeellista. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot ja tiedostot tuhotaan välittömästi, kun ne ovat päätetty tuhota. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään kerätyt tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 

Rekisterinpitäjän on vastattava pyyntöön 1 kk:n kuluessa. 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen 

Tätä̈ rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa. Tämä̈ rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 4.11.2018. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö päivitetty 22.11.2022.